Obchodní podmínky

Nacházíte se: slozka

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen 'OP')

I. ÚVOD

Na těchto stránkách je provozován internetový obchod potapeni-shop.cz nabízející prodej vybraného spotřebního zboží (dále jen potapeni-shop.cz).

Provozovatelem portálu a dodavatelem nabízeného zboží je fyzická osoba Viktor Teimer

II. IDENTIFIKACE SMLUVNÍCH STRAN

1. prodávající:

Viktor Teimer, se sídlem U Stadionu 1529, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ: 727 90 130, firma je zapsaná u živnostenského úřadu Rychnov nad Kněž. pod č.j. 839/02/RK, DIČ: CZ6211211952

2. kupující:

Za kupujícího lze považovat pouze osobu (fyzickou nebo právnickou), která je jako kupující označena v řádně vyplněných formulářích obchodního serveru potapeni-shop.cz. Kupující výslovně prohlašuje, že do příslušných registračních, objednávkových aj. formulářů vyplnil údaje identifikující jeho osobu (jméno a příjmení, bydliště, telefonní čísla, E-mail, místo doručení zboží,.....) správně a pravdivě. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke zpracování těchto osobních údajů pro účely uvedené v čl. III. těchto OP. Kupující je povinen vyhovět požadavkům prodávajícího v rámci ověřování správnosti a pravdivosti údajů obsažených ve Formuláři objednávky.

III. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje, potřebné pro komunikaci s kupujícím, budou použity výhradně pro účely objednávkového systému zboží. Vyhrazujeme si právo uživatele s použitím těchto údajů informovat o svých připravovaných aktivitách - slevy, akce apod.

Registrací údajů v systému potapeni-shop.cz kupující vyslovuje souhlas s výše uvedeným účelem použití osobních údajů a potvrzuje skutečnost, že tato data byla poskytnuta dobrovolně.

IV. PŘEDMĚT KUPNÍ SMLOUVY

1. závazek prodávajícího

Prodávající se v případě uzavření kupní smlouvy zavazuje dodat kupujícímu předmět koupě a převést na něho vlastnické právo k předmětu koupě.

2. závazek kupujícího

Kupující se v případě uzavření kupní smlouvy zavazuje dodané zboží převzít a zaplatit prodávajícímu nebo přepravci sjednanou kupní cenu.

3. předmět koupě

Předmětem koupě podle uzavřené kupní smlouvy je zboží specifikované názvem, druhem, množstvím, rozměrem, cenou apod. v objednávce kupujícího.

V. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN PŘI OBJEDNÁNÍ A DODÁNÍ VYBRANÉHO ZBOŽÍ

1. místo a doba dodání

Závazek prodávajícího dodat kupujícímu zboží je splněn doručením zboží v místě dodání zboží a ve sjednané lhůtě dodatelnosti. Místem dodání zboží je místo takto označené kupujícím v objednávkovém formuláři a sjednanou lhůtou dodatelnosti je buď doba, na které se smluvní strany dohodly a nebo lhůta, která je uvedená u konkrétního zboží na potapeni-shop.cz s tím, že tato lhůta je orientační a může být prodávajícím v odůvodněných případech překročena.

2. objednávka

Odeslaná platná objednávka představuje až na výjimky uvedené v tomto odstavci neodvolatelný návrh kupujícího na uzavření kupní smlouvy týkající se zboží specifikovaného v objednávce. Lhůta pro přijetí návrhu kupujícího na uzavření kupní smlouvy prodávajícím (akceptační lhůta) činí v pracovních dnech max. 24 hod. počínaje dobou, kdy byla objednávka kupujícím odeslána do potapeni-shop.cz. Objednávka může být zrušena (stornována) v těchto případech:

  • po vzájemné dohodě, a to v jakémkoli okamžiku, přičemž prodávající je oprávněn storno objednávky nepřijmout, pokud se nejedná o důvod uvedený v odst. 2.b)
  • ze strany kupujícího, jen do doby ověření (viz poslední věta odst. 2., čl.II.) a následného potvrzení objednávky prodávajícím
  • prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávají bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu, nejdéle však do 14 dní poté co se prodávající o této skutečnosti dozvěděl.

3. způsob převzetí zboží oprávněnou osobou

Za doručení zboží kupujícímu lze považovat převzetí zboží kupujícím nebo jinou osobou zdržující se v době doručení na místě dodání (oprávněná osoba). Pokud se předávající osobě nepodaří doručit zboží podle předcházející věty, považuje se zboží za doručené jeho převzetím kupujícím v době a místě určeném k vyzvednutí předávající osobou (úložní doba a místo). Úložní dobu a místo oznámí předávající osoba kupujícímu vhodným způsobem. Předání a převzetí zboží musí kupující nebo oprávněná osoba písemně potvrdit předávající osobě.

4. úložní doba, částečné plnění

Za doručení zboží kupujícímu lze konečně považovat, v případě jeho nepřevzetí kupujícím či oprávněnou osobou, poslední den úložní lhůty určené k vyzvednutí předávající osobou. Kupující je vždy povinen převzít zboží dodané nejpozději 7 dnů po uplynutí dodací lhůty. Kupující je povinen přijmout také částečné plnění, tedy dodání pouze části předmětu koupě. Pokud se strany nedohodnou v konkrétním případě jinak, zaniká částečným plněním závazek prodávajícího dodat zbývající část předmětu koupě

5. doprava

Prodávající zajistí dopravu zboží do místa dodání. Prodávající je oprávněn dopravit zboží prostřednictvím třetí osoby (předávající osoby). Dopravu zboží zajistí prodávající dle dispozic, které kupující uvedl do objednávkového formuláře (zpravidla prostřednictvím České pošty nebo společností PPL). Případná úhrada nákladů dopravy ze strany kupujícího (dle podmínek uvedených v čl. VI.) je splatná společně se sjednanou kupní cenou.

Osobní odběr je možný po předchozí domluvě. Možnost dodání i vlastní dopravou.

VI. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. cena předmětu koupě

Smluvní strany se dohodly na kupní ceně předmětu koupě, která je jako cena objednaného zboží uvedena v katalogu zboží prodávajícího, tato kupní cena již obsahuje DPH. Kupní cena může být kupujícím uhrazena pouze způsoby, které jsou nabízeny na potapeni-shop.cz. Uhrazení kupní ceny je podmínkou předání předmětu koupě kupujícímu a přechodu vlastnického práva k předmětu koupě na kupujícího. Platba je možno uskutečnit převodem na účet (předem), dobírkou, v hotovosti nebo možností na splátky CETELEM.

2. zpoplatnění dopravy

Ke kupní ceně (viz předcházející odstavec) bude připočten paušální poplatek zvolený kupujícím:

  • poplatek 180 Kč - za přepravu zboží v celkové hodnotě do 5000 Kč bez ohledu na druh přepravce (Česká pošta, s.p. nebo přepravní společnost PPL)
  • poplatek 0 Kč - za přepravu zboží v celkové hodnotě nad 5000 Kč bez ohledu na druh přepravce.

Ve výše uvedených cenách je zahrnut i jeden opakovaný dovoz zboží (PPL) pro případ prvotního nezastižení zákazníka a veškeré další související náklady spojené s balením a expedicí objednaného zboží.

Slovensko
Pro zasílání zboží na Slovensko používáme Českou poštu nebo PPL.. Cena dobírky: do 5 Kg - 300 Kč, do 30 Kg - 500 Kč. Ceny budou přepočítány aktuálním kurzem na SK.

3. doběrečné

Neúčtujeme

VII. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

1. kupující

Kupující *) je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, a to vrácením nepoškozeného a nepoužitého předmětu koupě v původním nepoškozeném obalu včetně příslušenství, veškerého označení použitého výrobcem, návodu a záručního listu nejpozději do 14 dnů od převzetí předmětu koupě. Kupující není oprávněn podle předcházející věty odstoupit od kupní smlouvy, jejímž předmětem je mimo jiné koupě zboží podléhajícího rychlé zkáze, opotřebení či zastarání. Obecná úprava odstoupení od kupní smlouvy je obsažena v ustanoveních § 52 a násl. Občanského zákoníku.

*) pokud se jedná o kupujícího, který uzavřel tzv. spotřebitelskou smlouvu (§ 52 a násl. Občanského zákoníku)

V žádném případě nám neposílejte vrácené zboží na dobírku. Takto vrácené zboží nebude přijato a prodlužujete tím dobu vyřízení.

2. prodávající

Prodávající je oprávněn písemně odstoupit od kupní smlouvy, jestliže předávající osoba vrátí zpět prodávajícímu předmět koupě nepřevzatý kupujícím v úložní době (viz čl. V.4. těchto podmínek). V případě ukončení smluvního vztahu v souladu s předcházející větou je kupující povinen uhradit prodávajícímu veškeré vynaložené náklady a škody vzniklé v důsledku nemožnosti splnit předmět kupní smlouvy.

VIII. VĚRNOSTNÍ PROGRAM PRO STÁLÉ KLIENTY

Při opakovaných nákupech v internetovém obchodě potapeni-shop.cz má kupující nárok na využití věrnostního bonusového programu u všech na dálku prodávaných položek.

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu pravidel věrnostního programu.

IX. ZÁRUKA, REKLAMACE VAD PŘEDMĚTU KOUPĚ, SERVIS

1. záruční doba

Prodávající odpovídá kupujícímu za vady předmětu koupě, které se vyskytnou v záruční době. Záruční doba činí 24 měsíců, pokud u jednotlivého konkrétního zboží nebude určena záručním listem doba delší. V případě záruky poskytnuté záručním listem odpovídá

prodávající kupujícímu za vady předmětu koupě pouze v rozsahu vymezeném v záručním listě.

2. oznámení vady

Práva z odpovědnosti za vady je povinen uplatnit kupující u prodávajícího v záruční době, jinak zaniknou, a to výhradně písemným oznámením doručeným do sídla prodávajícího a současným vyplněním reklamačního formuláře na potapeni-shop.cz, a to bez zbytečného odkladu po zjištění vady zboží. Pokud byla vada zboží způsobena zjevně nevhodnou manipulací při přepravě, je povinností kupujícího sepsat zápis o škodě za přítomnosti zástupce přepravce (zpravidla řidiče) a tento doručit nejpozději do 3 prac.dní prodávajícímu. Povinnost kupujícího vyplnit reklamační formulář tím není dotčena. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy je kupující povinen převzít opravené zboží se nepočítá do záruční doby. Záruční doba začne běžet znovu ode dne převzetí vyměněného zboží. Odstranění vad zboží zajistí v záruční době na svůj náklad prodávající u osob autorizovaných výrobcem zboží k provádění servisních oprav, nebo u jiných odborně způsobilých osob.

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravené v těchto podmínkách se řídí právní úpravou občanského zákoníku.

2. Obchodní podmínky jsou platné s účinnosti od 10.3.2008

XI. SCHVÁLENÍ OP ZE STRANY KUPUJÍCÍHO

V okamžiku, kdy kupující na portále potapeni-shop.cz klikne na odkaz OBJEDNAT umístěný pod formulářem objednávky, má prodávající za to, že ze strany kupujícího byly tyto Obchodní podmínky řádně prostudovány a jsou tak bezvýhradně akceptovány a podle vůle kupujícího se stávají součástí ujednání stran v kupní smlouvě.

Vytvořil: Patrik Teimer